Şartlar & Koşullar

Katılımcı işbu formu doldurup, SÜREÇ’e göndermeden önce açıklamadaki aydınlatma metninde belirtilen konularda bilgilendirilmiş olup, işbu formu onaylayarak özgür iradesi ile açık ve net olarak verilerin işlenmesine ve aktarılmasına izin vermiştir. (Etkinlik üzerine paylaşımın, kaynak aktarımının sağlanması ve iletişimin kolaylaşması amacıyla WhatApp grupları kurulacaktır.)

AYDINLATMA METNİ:

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SÜREÇ Topluluk tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kimlik verileri, iletişim verileri ve gönderdiğiniz dijital malzemelere ilişkin kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Topluluk’a açıklamanıza konu olan Etkinliklerin oluşturulması ve bu kapsamda Topluluk üyelerinin bir parçası olması ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
* Etkinlik öncesi ve sonrası katılımcılar ile iletişime geçilmesi, Whatsapp veya Telegram gibi iletişim uygulamaları üzerinden iletişim grupları kurulması ve sonraki etkinlikler için bilgilendirme.
* Topluluk tarafından yürütülen araştırma, arşiv ve koleksiyon oluşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerin birbiriyle iletişime geçebilmesi.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz katılımcılar ile iletişime geçilmesi, katılımcılar arası paylaşım amaçlı kurulan grupların ve üye havuzlarının arasında iletişime geçilmesi SÜREÇ Topluluk etkinlikleri ve her türlü bilgilendirmesi kapsamında beyan edilen kişisel verilerin, bilgilendirme ve benzeri amaçlar için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla mevzuata uygun olarak diğer katılımcılar ile çeşitli Whatsapp benzeri uygulamalardan ve iletişim gruplarından paylaşılması.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, SÜREÇ Topluluk’a ait formu doldurmanız üzerine elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi surectopluluk@gmail.com e-posta adresini kullanarak veya KVKK md. 13’te belirtilen aşağıdaki diğer yöntemlerle Topluluk’a iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Topluluk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;
* surectopluluk@gmail.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta, Size ait kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, SÜREÇ Topluluk’un kayıtlı e-posta adresine göndereceğiniz güvenli e-imzalı e-posta ile, Islak imzalı bir dilekçe ile şahsen yapacağınız başvuru ile, Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz.